Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. De overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
2. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Totstandkoming van overeenkomst en offertes

1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.
2. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
3. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer aan opdrachtgever.
4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
5. De in offerte opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer in een of meer van deze kostprijsbestanddelen na aanbieding, maar voor de levering een niet voorziene verhoging optreedt, hebben wij het recht die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen.

Artikel 3. Uitvoeren door derden

1. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de opdracht door derden te laten uitvoeren. Opdrachtgever zal hiertoe uitsluitend overgaan na overleg met de opdrachtgever.
2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4. Levering en verzending

1. Alle leveringen geschieden franco aan het door opdrachtgever opgegeven adres, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Alle goederen zijn vanaf het moment dat zij ons zakenterrein hebben verlaten voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook in geval van franco levering en zelfs dan wanneer voor de verzending door de vervoerders de verklaring op de vrachtbrief wordt verlangd, dat alle schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender is.
3. De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om ons per aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor te stellen. Pas na die termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
2. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
3. Alle inrichtingen en/of voorzieningen die noodzakelijk zijn voor opstelling van de te monteren goederen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever en vallen buiten onze verantwoordelijkheid, behoudens indien de uitvoering van bedoelde inrichtingen en/of voorzieningen door of vanwege ons wordt verricht volgens door of vanwege ons verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
3. De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en eigen risico dat:
a) De inrichtingen en/of voorzieningen als bedoelt in lid 3 van dit artikel tijdig gereed zijn.
b) Wij of door ons ingehuurde derden, onze/hun werkzaamheden kunnen aanvangen, en voorts ten alle tijde in de gelegenheid worden gesteld onze werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien indien nodig buiten de normale werkuren, mits dit tijdig aan de opdrachtgever is gemeld.
c) De nodige en gebruikelijke hulp- en bedrijfsmaterialen (water, elektriciteit, verlichting etc.) kosteloos tot onze beschikking staan.
d) Alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd.
4. Bij tijdverlies, veroorzaakt door de vertraging wegens het niet voldoen aan een of meer van de in de voorgaande leden van dit artikel genoemde punten, wordt een zodanige verlenging van levertijd toegepast als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in geval van ziekte derden in te schakelen voor het uitvoeren van de opdracht.

Artikel 6. Wijziging in de opdracht

1. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door de opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan opdrachtnemer worden voldaan conform het uurtarief dat door opdrachtnemer wordt gehanteerd. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, opdrachtnemer haar geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.
2. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden.

Artikel 7. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.
2. In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. al niet is begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.
3. Bij overmacht wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet is uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding.

Artikel 8. Geheimhouding

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Tarieven

1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren ( bijv. uurloon dan wel prijzen ) een wijziging ondergaan, dan is de opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum hetzij contant, hetzij op een door opdrachtgever aan te wijzen rekening en zonder aftrek of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schort de betalingsverplichting niet op.
2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden.
3. Indien opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is geëist. Alsdan heeft opdrachtnemer het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van alle verbintenissen jegens opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle rechten van opdrachtnemer uit het gemene recht voortvloeiend.
4. In geval van liquidatie (aanvraag) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.
7.Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 100 Euro, alles exclusief omzetbelasting.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voorvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.
2. De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde ons in gelegenheid te stellen de betreffende goederen terug te halen.

Artikel 12. Reclames en onderzoek

1. Klachten met betrekking tot geleverde goederen of verrichte werkzaamheden dan wel met betrekking tot het factuurbedrag dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt.
2. Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichtingen van op drachtgever niet op.
3. Indien en voor zover een klacht gehonoreerd wordt, dan heeft opdrachtgever de keuze tussen het aanpassen van het in rekening gebrachte, dan wel het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden aantoonbaar zinloos is geworden, dan heeft opdrachtgever het recht op restitutie, naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 13. Garantie

1. Tenzij anders is overeengekomen gelden voor door ons geleverde goederen de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.
2. Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen of verrichte werkzaamheden gedurende een periode van 12 maanden na (op)levering, mits de opdrachtgever aantoont, dat de ondeugdelijkheid uitsluitend of overwegend is toe schrijven aan bij af- of oplevering niet waarneembare gebreken, gebrekkige afwerking, dan wel bewerking of slecht materiaal.
3. De garantie bestaat daarin, dat wij de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde zorg dragen.
4. Het nakomen van de garantieverplichtingen door ons geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval:
a) Er wijzigingen of reparaties zonder onze uitdrukkelijke toestemming zijn uitgevoerd.
b) Het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade tengevolge van gebreken in of aan verkochte goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van derden die door ons in het kader van de uit te voeren overeenkomst zijn ingeschakeld.
3. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gesteld gegevens
4. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
6. Opdrachtnemer is, indien aansprakelijk, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan, de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15. Vrijwaring derden

1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
2. Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen,  dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 16. Annulering

1. Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak dan ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.
2. Indien opdrachtnemer een annulering accepteert is hij gerechtigd aan de opdrachtgever naast de tot dan gemaakte kosten 10% van het te factureren bedrag in rekening te brengen.

Artikel 17. Vervaltermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van opdrachtgever jegens opdrachtnemer één jaar.

Artikel 18. REOB

Aangezien wij een REOB onderhoudsbedrijf zijn heeft personeel van of namens de certificatie-instelling en de accreditatie-instelling die de activiteiten van de certificatie-instelling wil waarnemen, in overleg en met toestemming van de opdrachtgever toegang tot de locatie(s) waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, of zijn uitgevoerd.

Artikel 19. Toepasselijk recht

1. Op onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met / voortvloeiende uit door opdrachtnemer aangegane overeenkomst en door opdrachtnemer verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

Artikel 20. Verwerking Persoonsgegevens

1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van DVS Brandbeveiliging persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. DVS Brandbeveiliging verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring op de website van DVS Brandbeveiliging.
2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt DVS Brandbeveiliging nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.